Parashah 17

Torah: Gen 20:1-18
Haftarah: Is 61:1-10
Apostolic: Gal 3:15-29
Commentary:
Parashah 17 – PDF / ePub / MOBI