Parashah 18

Torah: Gen 21:1-34
Haftarah: 1Sam 2:21-28
Apostolic: Matt 1:18-25
Commentary:
Parashah 18 – PDF / ePub / MOBI