Parashah 19

Torah: Gen 22:1-24
Haftarah: Is 33:7-22
Apostolic: Matt 27:27-66
Commentary:
Parashah 19 – PDF / ePub / MOBI