Parashah 2

Torah: Gen 2:4-3:24
Haftarah: Ezek 28:11-26
Apostolic: Rom 5:12-21
Commentary:
Parashah 2 – PDF / ePub