Parashah 20

Torah: Gen 23:1-20
Haftarah: 1Ki 1:1-31
Apostolic: Acts 7:1-18
Commentary:
Parashah 20 – PDF / ePub / MOBI