Parashah 21

Torah: Gen 24:1-41
Haftarah: Judges 19:16-21
Apostolic: Eph 5:15-33
Commentary:
Parashah 21 – PDF / ePub / MOBI