Parashah 22

Torah: Gen 24:42-67
Haftarah: Is 12:3-14:2
Apostolic: James 4:13-17
Commentary:
Parashah 22 – PDF / MOBI / ePub