Parashah 23

Torah: Gen 25:1-26:11
Haftarah: 2Sam 5:17-6:1
Apostolic: Heb 12:14-29
Commentary:
Parashah 23 – PDF / ePub / MOBI