Parashah 24

Torah: Gen 26:12-35
Haftarah: Is 65:23-66:8
Apostolic: Rom 9:6-18
Commentary:
Parashah 24 – PDF / ePub / MOBI