Parashah 26

Torah: Gen 27:30-28:9
Haftarah: Mic 1:1, 5:1-15
Apostolic: Rom 5:1-11
Commentary:
Parashah 26 – PDF / ePub / MOBI