Parashah 27

Torah: Gen 28:10-29:30
Haftarah: Hos 12:12-14
Apostolic: Eph 5:5-10
Commentary:
Parashah 27 – PDF / ePub / MOBI