Parashah 28

Torah: Gen 29:31-30:21
Haftarah: Is 60:15-18
Apostolic: Rom 11:25-36
Commentary:
Parashah 28 – PDF / ePub / MOBI