Parashah 29

Torah: Gen 30:22-31:2
Haftarah: 1Sa 1:1-11
Apostolic: Acts 13:16-41
Commentary:
Parashah 29 – PDF / ePub / MOBI