Parashah 3

Torah: Gen 4:1-26
Haftarah: Jer 1:1-19
Apostolic: Rom 3:1-24
Commentary:
Parashah 3 – PDF / ePub