Parashah 30

Torah: Gen 31:3-32:2
Haftarah: Jer 30:10-16
Apostolic: James 4:1-12
Commentary:
Parashah 30 – PDF / ePub / MOBI