Parashah 31

Torah: Gen 32:3-33:17
Haftarah: Obad 1:1-15
Apostolic: James 1:1-12
Commentary:
Parashah 31 – PDF / ePub / MOBI