Parashah 32

Torah: Gen 33:18-35:8
Haftarah: Nah 1:12-2:5
Apostolic: Matt 5:38-48
Commentary:
Parashah 32 – PDF / ePub / MOBI