Parashah 33

Torah: Gen 35:9-36:43
Haftarah: Is 43:1-7
Apostolic: Matt 11:25-30
Commentary:
Parashah 33 – PDF / ePUb / MOBI