Parashah 34

Torah: Gen 37:1-36
Haftarah: Jer 38:1-13
Apostolic: Matt 3:13-17
Commentary:
Parashah 34 – PDF / ePub / MOBI