Parashah 35

Torah: Gen 38:1-30
Haftarah: Is 37:31-37
Apostolic: Matt 1:1-17
Commentary:
Parashah 35 – PDF / ePub / MOBI