Parashah 36

Torah: Gen 39:1-23
Haftarah: Is 52:3-53:12
Apostolic: Acts 16:16-40
Commentary:
Parashah 36 – PDF / ePub / MOBI