Parashah 37

Torah: Gen 40:1-23
Haftarah: Amos 1:3-2:6
Apostolic: Matt 5:1-16
Commentary: 
Parashah 37 – PDF / ePub / MOBI