Parashah 38

Torah: Gen 41:1-37
Haftarah: Is 29:1-16
Apostolic: Rev 7:1-17
Commentary:
Parashah 38 – PDF / ePub / MOBI