Parashah 39

Torah: Gen 41:38-42:17
Haftarah: Is 11:2-9
Apostolic: Lk 9:46-48
Commentary:
Parashah 39 – PDF / ePub / MOBI