Parashah 4

Torah: Gen 5:1-6:8
Haftarah: Is 30:8-15
Apostolic: Matt 23:1-39
Commentary:
Parashah 4 – PDF / ePub / MOBI