Parashah 40

Torah: Gen 42:18-43:23
Haftarah: Is 50:10-52:11
Apostolic: Rev 21:9-27
Commentary:
Parashah 40 – PDF / ePub / MOBI