Parashah 41

Torah: Gen 43:24-44:17
Haftarah: Jer 42:12-17; 43:12-14
Apostolic: Matt 6:19-24
Commentary:
Parashah 41 – PDF / ePub / MOBI