Parashah 42

Torah: Gen 44:18-46:27
Haftarah: Josh 14:6-15
Apostolic: Lk 24:13-27
Commentary:
Parashah 42 – PDF / ePub / MOBI