Parashah 43

Torah: Gen 46:28-47:31
Haftarah: 1Ki 2:1-4
Apostolic: Jn 19:28-30
Commentary:
Parashah 43 – PDF / ePub / MOBI