Parashah 44

Torah: Gen 48:1-49:26
Haftarah: Is 43:1-7
Apostolic: Jn 16:25-33
Commentary:
Parashah 44 – PDF / ePub / MOBI