Parashah 45

Torah: Gen 49:27-50:26
Haftarah: Zech 14:1-11
Apostolic: Lk 23:13-34
Commentary:
Parashah 45 – PDF / ePub / MOBI