Parashah 5

Torah: Gen 6:9-7:24
Haftarah: Is 54:9-10
Apostolic: 1Pt 3:13-22
Commentary:
Parashah 5 – PDF / ePub / MOBI