Parashah 6

Torah: Gen 8:1-14
Haftarah: Hab 3:1-5
Apostolic: Rev 1:9-20
Commentary:
Parashah 6 – PDF / ePub / MOBI