Parashah 7

Torah: Gen 8:15-9:17
Haftarah: Is 42:7-21
Apostolic: 2Tim 2:8-19
Commentary:
Parashah 7 — PDF / ePub