Parashah 75

Torah: Lev 1:1-2:16
Haftarah: Is 48:12-49:3
Apostolic: Eph 5:1-10
Commentary:
Parashah 75 – PDF / ePub / MOBI