Parashah 76

Torah: Lev 3:1-17
Haftarah: Is 43:21-28
Apostolic: James 1:13-15
Commentary:
Parashah 76 – PDF / ePub / MOBI