Parashah 77

Torah: Lev 4:1-35
Haftarah: Ezek 18:1-18
Apostolic: Rev 5:6-10
Commentary:
Parashah 77 – PDF / ePub / MOBI