Parashah 78

Torah: Lev 5:1-19
Haftarah: Zech 5:3-6:15
Apostolic: James 5:16-20; Matt 18:15-17
Commentary:
Parashah 78 – PDF / ePub / MOBI