Parashah 79

Torah: Lev 6:1-11(E), 5:20-6:4(H)
Haftarah: Jer 7:21-28
Apostolic: 1Pt 2:21-25
Commentary:
Parashah 79 – PDF / ePub / MOBI