Parashah 8

Torah: Gen 9:18-10:32
Haftarah: Is 49:1-13
Apostolic: Rev 5:1-14
Commentary:
Parashah 8 – PDF / ePub / MOBI