Parashah 80

Torah: Lev 6:12-7:38(E), 6:5-7:38(H)
Haftarah: Mal 3:4-12
Apostolic: Lk 6:39-49
Commentary:
Parashah 80 – PDF / ePub / MOBI