Parashah 81

Torah: Lev 8:1-36
Haftarah: Ezek 43:27-44:8
Apostolic: Heb 7:11-28
Commentary:
Parashah 81 – PDF / ePub / MOBI