Parashah 82

Torah: Lev 9:1-11:47
Haftarah: 1Ki 8:56-58
Apostolic: Mk 7:9-23
Commentary:
Parashah 82 – PDF / ePub / MOBI