Parashah 83

Torah: Lev 12:1-13:28
Haftarah: Is 66:7-13
Apostolic: Jude 1:17-23
Commentary:
Parashah 83 – PDF / ePub / MOBI