Parashah 84

Torah: Lev 13:29-59
Haftarah: 2Ki 5:1-19
Apostolic: Lk 5:12-15
Commentary:
Parashah 84 – PDF / ePub / MOBI