Parashah 85

Torah: Lev 14:1-57
Haftarah: 2Ki 7:1-20
Apostolic: Lk 17:11-19
Commentary:
Parashah 85 – PDF / ePub / MOBI