Parashah 86

Torah: Lev 15:1-33
Haftarah: Hos 6:1-9
Apostolic: Matt 23:25-26
Commentary:
Parashah 86 – PDF / ePub / MOBI