Parashah 87

Torah: Lev 16:1-34
Haftarah: Is 60:15-22
Apostolic: Tit 3:4-7
Commentary:
Parashah 87 – PDF / MOBI / ePub