Parashah 88

Torah: Lev 17:1-16
Haftarah: Is 66:1-11
Apostolic: Jn 6:52-59
Commentary:
Parashah 88 – PDF / ePub / MOBI