Parashah 89

Torah: Lev 18:1-30
Haftarah: Ezek 22:1-12
Apostolic: Rom 1:21-32
Commentary:
Parashah 89 – PDF / ePub / MOBI